Southwest

John S. C. (Stevens Cabot) Abbott
John S. C. (Stevens Cabot) Abbott
Francis L. (Francis Lister) Hawks
Sam K. (Sam Kinkade) Cowan
J. A. (Joseph Amasa) Munk